Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin nâng cao

Cập nhật: 26/10/2021
Cỡ chữ

* Cá nhân đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao phải đạt:
+ Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản
+ Đồng thời đáp ứng yêu cầu của tối thiểu 03 mô đun trong số 09 mô đun của chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.
* 9 mô đun chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao:

STT Mã mô đun Tên mô đun Số tiết tối thiểu
1 IU07 Xử lý văn bản nâng cao 60
2 IU08 Sử dụng bảng tính nâng cao 60
3 IU09 Sử dụng trình chiếu nâng cao 60
4 IU10 Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu 90
5 IU11 Thiết kế đồ họa hai chiều 90
6 IU12 Biên tập ảnh 90
7 IU13 Biên tập trang thông tin điện tử 90
8 IU14 An toàn, bảo mật thông tin 60
9 IU15 Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án 90

Bình luận facebook
Chọn khóa học:
Chọn khóa thi:

HỒ THỊ THU SƯƠNG

0707528214

hosuong7777@gmail.com

Võ Quang Đỉnh

0905 650 958