Chứng chỉ tiếng Pháp trình độ B

Chứng chỉ tiếng Pháp trình độ B
1. Mục tiêu đào tạo Kết thúc chương trình, người học có thể: - Sử dụng các cấu trúc ngôn từ và kỹ năng giao tiếp một cách rõ ràng, thành thạo trong giao tiếp hàng ngày theo văn phong phù hợp với văn cảnh; - Mở rộng vốn kiến thức nền liên quan đến các vấn đề của đời sống; - Trình bày các nội dung thông tin đơn giản bằng tiếng Pháp.
2. Đối tượng tuyển sinh        
Mã đối tượng Tên đối tượng
D1 Đã học các học phần Tiếng Pháp 1, 2, 3 thuộc chương trình đào tạo bậc Cao đẳng/ Đại học chính qui
D2 Đã có chứng chỉ A Tiếng Pháp
D3 Các đối tượng khác
 
- Đối tượng D1 (đã học các học phần Tiếng Pháp 1, 2, 3) hoặc D3 sẽ làm bài kiểm tra đầu vào (thang điểm 100), nếu học viên nào đạt điểm từ 50 trở lên thì được tuyển vào học cấp độ B.
- Đối tượng D2 (đã có chứng chỉ A Tiếng Pháp) xếp trực tiếp vào lớp Tiếng Pháp cấp độ B.
3. Số tiết, thời gian đào tạo
            - Số tiết: 150
Lý thuyết Thực hành Ôn tập Kiểm tra
70 tiết 62 tiết 15 tiết 3 tiết
 
- Thời gian đào tạo: 5 tháng
4. Học phí:     
5. Hình thức đào tạo:
- Học theo các thời gian: từ  17 giờ  30 phút đến 19 giờ 30 phút.
- Học vào các buổi thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7.
- Mỗi buổi 3 tiết

Nguồn tin: Trung tâm TH - NN