Thông báo chiêu sinh các lớp chuyên đề công nghệ thông tin ( Lập trình nâng cao, Di động, Website và Công nghệ mạng CCNA)

Thông báo chiêu sinh các lớp chuyên đề công nghệ thông tin ( Lập trình nâng cao, Di động, Website và Công nghệ mạng CCNA)
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    Số:…/TB-NNTH                                                Quảng Nam, ngày 29 tháng 10  năm 2014
 
 
THÔNG BÁO
Về việc chiêu sinh các lớp chuyên đề tin học

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Quảng Nam thông báo chiêu sinh các lớp chuyên đề tin học như sau:
1. Đối tượng chiêu sinh: 
-         Sinh viên khoa công nghệ thông tin của các trường Cao đẳng và Đại học
-         Những người đam mê công nghệ thông tin.
2. Thông tin về khóa học
Các chuyên đề đào tạo
-         Công nghệ mạng quốc tế CCNA R&S
-         Lâp trình Dot Net
-         Lập trình Java
-         Lập trình Android
-         Lập trình Windows Phone
-         Lập trình iOS
-         Lập trình web với PHP và MySQL
3. Lịch học
 - Thời gian đăng ký: kể trừ ra thông báo đến hết ngày 14/11/2014
 - Lịch học: vào buổi tối các ngày trong tuần hoặc thứ 7 và chủ nhật
 - Thời gian dự kiến khai giảng: ngày 17/11/2014
4. Thủ tục đăng ký
            - Học viên đăng ký ghi danh trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường ĐH Quảng Nam - Địa chỉ: 102 Hùng Vương - Tam Kỳ - Quảng Nam - Điện thoại số: (0510) 3 838.083.
            - Làm thủ tục nhập học trước ngày khai giảng ít nhất 03 ngày, gồm:
                        + Nộp phiếu đăng ký nhập học (theo mẫu )
                        + Đóng học phí theo quy định.
Để biết thêm thông tin vui lòng xem tại website: thnn.qnamuni.edu.vn hoặc số điện thoại 0935720293 - email: thnn@qnamuni.edu.vn.
            Trân trọng./.
Nơi nhận:                                                                                                      GIÁM ĐỐC
- Hiệu trưởng (để báo cáo);                                                        
- Lưu:VT, TT NN-TH.                                                                             
 
 
                                                                                                                       Hồ Văn Hùng

Nguồn tin: TT NN-TH