Lập trình web với C sharp

Lập trình web với C sharp
1. Mục tiêu học phần 1.1. Kiến thức - Cung cấp kiến thức cơ bản lập trình. - Cung cấp nền tảng về lập trình hướng đối tượng. - Xây dựng ứng dụng trên môi trường lập trình Winforms, Webforms. - Xây dựng các website ứng dụng thực tiễn trên C#
1.2. Kỹ năng
2.1. Kỹ năng về chuyên môn của học phần
Môn học sẽ cho người học có được cái nhìn tổng quan về ngôn ngữ lập trình C# và ứng dụng nó để phát triển website hoặc các ứng dụng trên nền Windows.
2.2. Kỹ năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn
Qua từng chương sẽ có các bài tập cuối chương giúp người học tiếp cận dần đến bài toán thực tế. Kết thúc học phần người học sẽ thấy toàn bộ cấu trúc của một quá trình xây dựng Website và các bước cần thực hiện để tiến hành. Do đó, môn học sẽ giúp người học xây dựng được các Website, Winfoms mà nhà quản lí cần thực hiện.
2.3. Kỹ năng về tổ chức, quản lý
Ngôn ngữ C# là ngôn ngữ thuần tí hướng đối tượng; điều đó tạo điều kiện cho người lập trình có thể tham gia vào các công đoạn của chương trình được dễ dàng. Tính chất kế thừa các đối tượng làm cho cấu trúc tổ chức của chương trình đơn giản, dễ quản lí.
2.4. Kỹ năng nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu
Hiện nay trên thế giới đã sử dụng ngôn ngữ C# khá phổ biến, có rất nhiều tài liệu cũng như các website mẫu được giới thiệu bởi các chuyên gia. Vì vậy, người học khi học xong có thể nghiên cứu những nguồn tư liệu trên.
Hiện nay, xây dựng ứng dụng dựa trên webfoms và winforms ngày càng phổ biến, việc lựa chọn ngôn ngữ để phát triển nhằm giảm bớt công sức cho quá trình lập trình cũng được quan tâm. Do đó, C# là sự chọn lựa phổ biến trên toàn thế giới, rất nhiều phần mềm và website được phát triển trên nền C#.
2. Đối tượng tuyển dụng: Cho mọi đối tượng
3. Nội dung học phần
3.1. Mô tả vắn tắt học phần
Môn học cung cấp môi trường lập trình trực quan và thuần tí hướng đối tượng. Làm việc với các đối tượng được cung cấp bởi C# trong toolbox như Textbox, combox, listbox, treeview, listview… bên cạnh đó người học sẽ được tiếp cận với các cách thức xây dựng đối tượng, kế thừa lớp, các thư viện. Với cách thức xây dựng trang website được phân thành các user control sẽ làm đơn giản hơn trong quá trình phát triển web được đề cập.
3.2. Nội dung chi tiết
STT Chương Đơn vị (bài) Tóm tắt
Nội dung
LT TH
1 Chương 1:
Tổng quan về net framework
1. Tổng quan về net framework - Giới thiệu về chương trình và cách biên dịch chương trình thông qua từng dòng lệnh
- Sự thích hợp của các kiểu dữ liệu, xây dựng chương trình thông qua bài toán đơn giản
3 2
2. Môi trường ngôn ngữ chung CLR(Language Runtime)
2 Chương 2:Ngôn ngữ lập trình C#
 
 
1. Chương trình C# đầu tiên - Giới thiệu về chương trình và cách biên dịch chương trình thông qua từng dòng lệnh
- biểu thức, độ ưu tiên của các toán tử
- Phép gán, độ tương thích của phép gán cho biểu thức
- Ép kiểu,dấu ngoặc {}
- IF, IF.. ELSE, SWITCH, …
- While, For, do while …
5 7
2. Biến dữ liệu
3. Các kiểu dữ liệu
4. Câu lệnh điều kiện (if)
5. Vòng lặp
6. Cấu trúc của chương trình C#
7. Các kiểu dữ liệu tự định nghĩa
3 Chương 3:Lập Trình Hướng Đối Tượng Với C#.
 
1. Kế Thừa Đơn - Xây dựng đối tượng 5 8
2. Nạp Chồng Phương Thức
3. Ghi Đè Và Che Dấu Phương Thức
4. Gọi phương thức của lớp cơ sở
5. Lớp trường tượng và hàm trừu tượng
6. Lớp bị niêm phong và phương thức bị niêm phong
7. Nạp chồng toán tử
4 Chương 4:Lập trình với Winforms 1. Làm việc với các điểu khiển Text, Label, Command, Checkbox.
2. Làm việc với Lisbox, Combobox, treeview, listview.
3. Sử dụng các lớp có sẵn Array, String, …
- Giới thiệu và ứng dụng các điều khiển cơ bản trong windows.
- Xây dựng các lớp kết hợp với các đối tượng có sẵn
5 7
5 CHƯƠNG 5:
Xử lí dữ liệu với ADO.NET
1. Kiến trúc của ADO.NET -Sử dụng ADO để kết nối dữ liệu.
- Ứng dụng các lớp trong ADO để thao tác với Cơ sở dữ liệu. 
5 7
2. Tổng quan về mô hình xử lí dữ liệu của ADO.NET
3. Làm việc với mô hình kết nối dữ liệu ADO.NET
6 Chương 6.Xây dựng ứng dụng với Webform 1. Tìm hiểu về webforms - Hiểu được cấu trúc của Website
- Làm việc với các đối tượng có sẵn được cung cấp cho web.
- Xây dựng các Usercontrol.
- Xây dựng trang web tin tức, quản lí điểm,…
7 9
2. Các sự kiện cho webforms
3.Ví dụ minh họa
7 Bài tập lớn     5
 
4. Học phí:
5. Hình thức học:
Học trực tiếp trên máy, mỗi học viên sử dụng một máy tính. Học vào các ngày thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 vào lúc 17h30 hoặc 19h00.

Nguồn tin: Trung tâm TH - NN