Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B

Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B
1. Mục tiêu đào tạo Sau khóa học, người học có thể: + Về kỹ năng Nói - Có thể giao tiếp một cách hiệu quả trong hầu hết các tình huống thường nhật, có khả năng thể hiện lời mời, đề xuất, hẹn, kể chuyện, giao tiếp qua điện thoại…
+ Về kỹ năng Nghe
- Có thể hiểu các điểm chính, các chi tiết, nghe và phân loại thong tin, nghe và rút ra kết luận.
- Có thể nghe hiểu những chỉ thị/hướng dẫn dài nhưng rõ ràng, mạch lạc.
+ Về kỹ năng Đọc
- Có thể đọc hiểu các ý chính và các chi tiết quan trọng trong một bài đọc dài hai đến ba trang về một chủ đề quen thuộc.
- Có thể tóm tắt nội dung bài đọc.
- Có thể đọc báo, tạp chí và truyện dạng dễ hiểu.
- Có thể đọc tiếng Anh để lấy thông tin, và phát triển kỹ năng đọc.
+ Về kỹ năng Viết
- Biết cách phát triển ý chính trong bài viết miêu tả, so sánh,…
- Có thể viết thư cá nhân.
2. Đối tượng tuyển sinh: Mọi đối tượng, tùy thuộc vào đã học những chương trình nào sẽ xếp lớp phù hợp.
3. Nội dung
No Units Lessons Periods
1 Unit 1: All about Me Lesson A: The people in my life
Lesson B: School days
4
2 Unit 2: Let’s Eat! Lesson A: Food we like 
Lesson B:  Eating well
6
3 Unit 3: Unsolved Mysteries Lesson A: What a coincidence!
Lesson B: Mysteries of the world
6
4 Unit 4: Today’s Trends Lesson A: Family trends
Lesson B: Fashion trends
6
5 Unit 5: Out and About Lesson A: Running errands
Lesson B: This is my neighborhood
6
6 Unit 6: Student Life Lesson A:  Starting out
Lesson B: After graduation
6
7 Unit 7: Let’s Celebrate Lesson A: Party time!
Lesson B: Festivals and holidays
6
8 Unit 8: Storytelling Lesson A: What’s the story?
Lesson B: Happily ever after
6
9 Unit 9: The World of Work Lesson A: Work history
Lesson B: Dream jobs
6
10 Unit 10: Telecommunications Lesson A: Telephoning 
Lesson B: Cell phone society
6
11 Unit 11: Technology Today Lesson A: Then and now
Lesson B: Making life better
6
12 Unit 12: Let’s Go Somewhere! Lesson A: Before you go 
Lesson B: Adventures in travelling
6
Total 70
 
4. Học phí:
5. Hình thức học:
- Học theo các thời gian: từ  17 giờ  30 phút đến 19 giờ 30 phút hoặc 19 giờ đến 21 giờ.
- Học vào các buổi thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7.
 
 

Nguồn tin: Trung tâm TH - NN