Sử dụng thành thạo phần mềm SPSS

Sử dụng thành thạo phần mềm SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) 1. Mục tiêu: Giúp học viên hiểu rõ và sử dụng tốt phần mềm SPSS, vận dụng vào công việc phân tích dữ liệu trong các nghành kinh tế, xã hội, giáo dục,…
2. Đối tượng: Tất cả các học viên muốn sử dụng tốt phần mềm SPSS
3. Nội dung chương trình học:
STT Tên bài học Số tiết
LT TH
1  Hướng dẫn cài đặt SPSS trên Windows   2
1  Tổng quan về SPSS 0.5  
2  Mở file dữ liệu 0.5  
3  Cửa sổ Data Editor 1 2
4  Các phép biến đổi dữ liệu 1 2
5  Điều khiển file và biến đổi file 1 2
6  Làm việc với kết xuất 1 2
7  Bảng trụ/ xoay (Pivot table) 1 2
8  Frequencies ( Tần số) 1 2
9  Một số bài tập áp dụng 3 6
TT   30
 
4. Học phí:
5. Hình thức học: Học trực tiếp trên máy, mỗi học viên sử dụng một máy tính. Học vào các ngày thứ 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7 vào lúc 17h30 hoặc 19h00.
 

Nguồn tin: Trung tâm TH - NN